DateTimeFromToMessage
2012-08-12 12:49:41 PM medo2nedo hi